آرزو

    آرزو

 

می خواهم زيبا باشم

زيبای زيبا

شايد تو نگاهم کنی

تا در هجوم نگاهت

رنگ از رخم بپرد

و دستانم بلرزد

و شايد زليخاوار - دستانم را ببرم

آه پس تو زيبايی

زيبای زيبا

چون با نگاه دزيده ای

به چشمانت رنگ از رخم می پرد

و دستانم می لرزد

و اين گونه زليخا وار

دستانم را می برم

 (فرزانه بابايی)‌

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

من هر چيز را که از زيبايي بگويد و انسان ها را به زيبايي ها رهنمود دهد بسيار دوست دارم. مهدی