جادوی سپید / شعری از کریشتف کامیل باتچینسکی/کامیار محسنین

،ایستاده در برابر آیینه سکوت ،دستانش در میان گیسوانش باربارا می ریزد به اندرون اندام بلورینش .قطرات سیمین صدایش را و بعد، مثل یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
2 پست